Chat với biểu tượng mặt cười trên Facebook

Những biểu tượng mặt cười không chỉ khiến cho việc chat chit trở nên thú vị hơn mà còn là 1 cách thể hiện cảm xúc đối với người bạn chat. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng mặt cười khi chat trên Facebook, tuy nhiên tính năng này bị ẩn nên rất ít người biết. Nay, mình xin chia sẻ danh sách phím tắt để thêm mặt cười và một số cách để hiển thị các mặt cười trong khung chat Facebook

Danh sách mặt cười đầy đủ

Những cách hiển thị đầy đủ mặt cười trong khung chat Facebook

Với Google Chrome: Bạn vào địa chỉ http://userscripts.org/scripts/show/50826, nhấn Install > Install để cài đặt userscript Facebook Chat Emoticons Bar.

+ Với Mozilla Firefox:
Bước 1: cài đặt add-on Greasemonkey tại https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/greasemonkey.

Bước 2: Tắt Firefox và Khởi động lại

Bước 3: Truy cập vàohttp://userscripts.org/scripts/show/50826, nhấn Install > Install để cài đặt Facebook Chat Emoticons Bar.

Sau khi hoàn tất việc cài đặt, trong khung chat Facebook sẽ hiển thị các emotions (biểu tượng mặt cười) cùng tính năng in đậm (B) và gạch chân (U) cho bạn lựa chọn.

Những biểu tượng vui do các cư dân mạng chế cho Facebook

………♥
…..♥………♥
…..♥……………♥
…♥………………..♥
..♥………………….♥
.♥……………………♥… ……♥….♥
♥…………………….♥… ♥…………..♥
.♥…………………….♥.. ……………..♥
..♥…………………….♥. ……………♥
…♥…………………….. …………..♥
…..♥…………………… ……….♥
……..♥………………… ……♥
………..♥……………… ….♥
……………♥………….. .♥
………………♥……….♥
…………………♥…..♥
………………….♥..♥
……………………♥
……………………♥
…………………..♥
……………………♥
……………………..♥

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶………
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶……
´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶……….
´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶´´´´´¶´´´´´¶¶…….¶¶…………….
´´´´´¶´´´´´¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´´¶¶………..
´´´´´´¶´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶….
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶….
´´´¶´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶….
´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶….
´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶…
´¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶….
´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶…..
´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶….
´´¶¶´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶….
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶…..
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶…….

About Linh Lan

Love Facebook

:cuoi: :lungtung: :loimat: :lanh: :khoc: more »

Speak Your Mind

*